مراکز تعویض پلاک خودرو تهران

هرگونه نقل و انتقال خودرو دارای پلاک گذر موقت اعم از قطعی و وکالتی … ممنوع است ودر صورت واگذاری خودرو کالای قاچاق محسوب و طرفین به مرجع قضایی معرفی می گردند همچنین ارائه وکالت نامه به عنوان وکیل وارد کننده خودرو برای استفاده از خودرو و یا تمدید مجوز تردد به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده وصرفاً مالک به همراه خودرو و مدارک مربوطه به نزدیک ترین واحد شماره گذاری پلیس راهنمایی رانندگی ناجا به گمرک ورودی مراجعه و پلاک گذر موقت دریافت می نماید و هیچ شخص، شرکت و یا نمایشگاهی مجوز صدور و تمدید پلاک گذر موقت را ندارد