آموزش تخصصی تشخیص رنگ بدنه و فنی و موتوری

آزمون خودرو اولین مرجع آموزش کارشناسی خودرو در ایران

1
2
3
4
5
6
7
قطعات کلیدی خودرو برای کارشناسی
1

بررسی سقف و ستون و اصالت خودرو

2

برسی فنی و موتوری انواع خودروهای ایرانی و خارجی

3

برسی کارکرد کیلومتر

4

تست دیاگ

5

بررسی رنگ بدنه

6

بررسی شاسی خودرو

7

تست رانندگی و آپشن ها